Započinje rekonstrukcija ulice Ruđera Boškovića u Vinkovcima, u duljini od 1.145,00 m

0

Vinkovci -ulica Ruđera Boškovića u potpunosti je izgrađena i čine je četvero tračni kolnik širine 12m te pješačke staze od kolnika odvojena betonskim rubnjacima. Odvodnja je neadekvatno riješena površinski uz rubnjake s postraničnim slivnicima i pri svakoj kiši stvara probleme, plavljenja i sl.

Kolnik je u više navrata presvlačen novim slojem asfalta, vidljiva su kolotraženja, a površina je značajno raspucana. Na državnu cestu postoji veći broj priključaka i loše riješenih raskrižja. Raskrižje državne ceste DC55 (Ulica Ruđera Boškovića) i Ulice Matije Gupca je građevinski definirano kao četverokrako, izravno kanalizirano raskrižje. Zbog čestih nesreća, raskrižje je proglašeno opasnim mjestom.

Pješački prijelazi u zoni raskrižja obilježeni su preko sjeverozapadnog, sjeveroistočnog i jugoistočnog privoza. U zoni raskrižja izvedena je javna rasvjeta. Na raskrižju je promet reguliran prometnim znakovima, a sjeveroistočni pješački prijelaz je semaforiziran. Na predmetnoj dionici nalazi se most preko rijeke Bosut koji je u lošem stanju te je samo djelomično obnovljen (gornji postroj).

Danas započinje projekt rekonstrukcije državne ceste DC55 ukupne vrijednosti gotovo 22 milijuna kuna.
Do svibnja 2021. godine rekonstruirat će se jedna od najprometnijih cesta u našem gradu, Ulica Ruđera Boškovića u duljini od 1.145 metara.
Posebna zahvala Vladi Republike Hrvatske na čelu s premijerom Andrej Plenković , ministru mora prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću i g. Josipu Škoriću, predsjedniku Uprave Hrvatskih cesta što su dali podršku i prepoznali vrijednost ovog projekta koji će imati značajan utjecaj na podizanje standarda našim sugrađanima kojima želimo osigurati što bolju kvalitetu života u našem gradu.
Nakon završetka radova dobit ćemo modernu prometnicu, opremljenu svom potrebnom infrastrukturom, nogostupom, autobusnim ugibalištima, pješačku i biciklističku stazu, kao i riješenu oborinsku odvodnju.
Radovi će se izvoditi uz regulirano odvijanje prometa, pa molimo sve sudionike u prometu za strpljenje, razumijevanje i pojačan oprez je smo svi svjesni važnosti ove prometnice u prometnoj slici grada kazao je vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić.

 

Naziv projekta: Izvođenje radova rekonstrukcije državne ceste DC55, u dionici Ulice Ruđera Boškovića u Vinkovcima, u duljini od 1.145,00 m.

Investitor: HRVATSKE CESTE d.o.o ( Program sanacije Opasnih mjesta Republike Hrvatske ).

Projektant: Rencon d.o.o.

Izvođač: PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o. Brod

Nadzor: PROFING d.o.o.

Ugovor o izvođenju (iznos): 16.524.383,21 kuna (bez PDV-a); PDV: 4.131.095,80 kuna; ukupno: 20.655.479,01 kuna.

Ugovor o Nadzoru 845.151,00 kuna (bez PDV-a); PDV: 211.287,75 kuna; ukupno: 1.056.438,75 kuna.

Uvođenje u posao na dijelu građevine: 18.05.2020. godine.

Ugovorni rok: 12 (dvanaest) mjeseci

Ugovorni datum dovršenja radova: 12.05.2021. godine

Radovi na cesti
Projektom se predviđa novi ulični profil na način da se četvero tračni kolnik smanji na tri trake od kojih bi srednja traka služila za lijeve skretače u zonama križanja. Raskrižja s priključnim ulicama će se urediti u dužini lepeza, osim na raskrižju Ulice Ruđera Boškovića i Matije Gupca.

Zbog nepreglednosti navedenog raskrižja te velikog broja teretnih vozila, a kao mjera sanacije opasnog mjesta, na raskrižju se predviđa regulacija prometa svjetlosnom signalizacijom. Niveleta je uvjetovana niveletom kolnih ulaza te načinom obnove kolničke konstrukcije. Projektiran je dvostrešni poprečni nagib 2,5%.
Autobusna stajališta – Prvo stajalište je smješteno s lijeve strane ceste u smjeru stacionaže od km 0+062,21 – 0+118,91 i projektirano je za brzinu od 40km/h. Sljedeće stajalište je smješteno s desne strane ceste u smjeru stacionaže od km 0+570,62 – 0+636,61 i projektirano je za brzinu od 50km/h. Širina stajališta iznosi 3,0m. Peron za putnike je napravljen prema Pravilniku (duljine 15m i širine 2-2,5m) na kojem se predviđa
postavljanje nadstrešnice za putnike sa uskim bočnim stranicama.

Pješačke i biciklističke staze

  • Staze se izvode do ruba postojećih objekata, odnosno do ruba ulične katastarske čestice, što nije u idealnom pravcu tako da staza nema jedinstvenu širinu, a minimalna širina iznosi 1,5m.

Biciklističke staze se vode uz rub pješačke staze kao jednosmjerne biciklističke staze širine 1,25m. Poprečni nagib staza je min 1,0% prema kolniku ili zelenom pojasu. Uz vanjski rub staza postavljaju se tipski betonski rubnjaci 8/20cm u razini s asfaltom. Zaštitni pojas između ceste i biciklističke staze se popločava betonskim opločnicima.
Oborinska odvodnja – Odvodnja oborinskih voda riješena je zasebnim zatvorenim sustavom odvodnje koji će se preko separatora ispustiti u rijeku Bosut.

Radovi na održavanju mosta Bosut

Ukupna duljina mosta iznosi 118,0m. Rasponsku konstrukciju čine dva uzdužna kutijasta nosača povezani poprečnim I profilima, na poprečnim nosačima izvedena je monolitna armiranobetonska ploča debljine d=20cm te zajedno monolitizirani čine spregnuti sklop.
Tijekom vijeka uporabe i ekspoloatacije, uslijed djelovanja prometa, atmosferilija i soli za odmrzavanje došlo je do oštećenja pojedinih konstruktivnih elemenata.
Betonska konstrukcija – Vizualnim pregledom utvrđeno je da je betonska konstrukcija upornjaka, stupišta i kontinuirane ploče u relativno dobrom stanju, te je potrebna samo površinska sanacija reparaturnim mortom i zaštitnim premazom.  Slabi beton mora se ukloniti, kao i nečistoće a nedostaci
površine kao pukotine i šupljine otvoriti.

Čelična konstrukcija – Vizualnim pregledom utvrđeno je da je čelična konstrukcija mosta u relativno dobrom stanju, potrebna je površinska sanacija nosive čelične konstrukcije, potpuno korodirane limove (npr. kod ograde) zamijeniti novim. S

Ležajevi – Potrebno je izvršiti zamjenu svih ležajeva na stupištima i upornjacima prema postojećoj projektnoj dokumentaciji.
Rasvjetni stupovi – Izvršiti zamjenu svih rasvjetnih stupova ugrađenih na konzolnim istacima.
Odvodnja – Zbog proširenja biciklističko-pješačke staze ugraditi u nišama staze ugraditi nove slivnike 50x50cm kazao je predsjednikom Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić. 

 

Svjedoci smo da se grad Vinkovci pretvara u  jedno veliko gradilište uz najavljeni današnji projekt rekonstrukcije ulice Ruđera Boškovića da se usporedo radi na borinačkom nadvožnjaku vrijednom 70 milijuna kuna, izgradnja nove zgrade gradske knjižnice i čitaonice sa pratećim sadržajem vrijedan 50 milijuna kuna, izgradnja dječjeg igrališta u kolodvor kvartu, sanacije pješačkih staza po gradu i dosta manjih projekata koji su u tijeku a sve na dobrobit svojih građana.