Općina Babina Greda se zadužuje za 10 milijuna kuna

0

ODLUKA OPĆINSKOG VIJEĆE BABINE GREDE

Kreditom će lakše financirati kapitalne projekte – dvoranu, Dom kulture “Franjo Delić”, trg i turistički park sa šetnicom
BABINA GREDA

Općinsko vijeće Babine Grede donijelo je odluku o dugoročnom zaduženju Općine za iznos glavnice od 10 milijuna kuna za financiranje kapitalnih projekata kod Zagrebačke banka na rok otplate od 15 godina (180 mjeseci), uz fiksnu kamatu od 0,68 posto godišnje.

Vijeće je ovlastilo općinskog načelnika Josipa Krnića da nakon dobivanja suglasnosti Vlade RH pristupi sklapanju ugovora s odabranom bankom, koja je dala najpovoljniju ponudu, i izdavanju zadužnica i mjenica kao jamstva osiguranja povrata kredita.

Naime, Zakonom o proračunu propisani su uvjeti pod kojima se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dugoročno zadužiti. Propisano je da to može učiniti samo za investiciju koja se financira iz njezina proračuna, a koju potvrdi predstavničko tijelo uz suglasnost Vlade RH, a na prijedlog ministra financija.

Proračunom Općine Babina Greda za 2022. i projekcijama za 2023. i 2024. godinu planirana je realizacija triju kapitalnih projekata. Riječ je o izgradnji i opremanju sportske dvorane Osnovne škole “Mijat Stojanović”, izgradnji i opremanju kulturno-turističkog parka s pripadajućom šetnicom te europskom projektu rekonstrukcije/dogradnje i opremanja Hrvatskog doma kulture “Franjo Delić”. Načelnik Krnić napominje da će Općina Babina Greda, kao i prethodne godine, prijaviti navedene projekte (koji zadovoljavaju uvjete javnog natječaja) za sufinanciranje dijela vlastite komponente na javni natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU-a kada bude otvoren.

– Općina nije u minusu. Kamata je dosta povoljna i u 15 godina banci ćemo platiti simboličan iznos, a dobivena će nam sredstva biti od velike koristi. Ne možemo sve projekte kandidirati na europske fondove, ali za one koje budemo mogli, nastojat ćemo povući europski novac. Kreditom ćemo osigurati vlastiti kapital da možemo lakše financirati projekte i na vrijeme ispunjavati sve obveze prema dobavljačima – kazao je Krnić. A to je, napominje, jako važno zbog premošćivanja jaza koji nastaje zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. Isplativije im je, dodaje, osigurati sredstva nego da se dobavljači zadužuju uz mnogo veće kamate. Time ujedno pomažu i gospodarstvu da sačuva likvidnost.

Nakon dugogodišnjih problema, gradnja dvorane u tome selu konačno je počela, a ukupni trošak radova i opremanja iznosi ‪24.014.447,44 s PDV-om. Ministarstva znanosti i obrazovanja projekt će financirati sa 66 posto, Vukovarsko–srijemska županija s 24 posto, a Općina Babina Greda osigurat će preostalih 10 posto sredstava. Predviđena je izgradnja i opremanje dvodijelne sportske dvorane s proširenim borilištem. Projekt rekonstrukcije Hrvatskog doma kulture “Franjo Delić” prošao je na Mjeri 7.4.1., vrijedan je približno osam milijuna kuna, a Općini je, napominje Krnić, važno imati sredstava na računu da bi financirala dobavljače.

Općina će graditi i cestu do gospodarske zone.

Marija Lešić Omerović